• CZK EUR USD
  • LOGIN Registrace

Převod domény mezi účty Subreg.cz/ Domain transfer between Subreg.cz accounts

(Aktualizace: 2024-05-29 12:34:03)

CZ (English version below):

Pro převod více domén
se přihlaste na Svůj účet, na kterém se domény nachází. Zvolte ve sloupci Domény --> Hromadné operace --> V sekci Transfer vyberte možnost Hromadný převod domén na jiný účet --> Vyplňte do horní kolonky domény a do spodní kolonky přihlašovací jméno (login) účtu, kam si domény přejete převést.
Převod domény lze také provést jednotlivě zvolte ve sloupci Domény --> Nová objednávka --> Převod domény mezi účty --> vyberte způsob potvrzení:
- Autorizace na emailu současného plátce (účet Subreg.CZ) (Potvrzuje ten kdo má doménu na účtu a spravuje jí)
- Autorizace na emailu majitele domény (Potvrzuje majitel domény na emailu)
- Autorizace heslem pro převod (AUTHID): (zde se zadá autorizační heslo domény)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN:

To transfer multiple domains, log in to your account where the domains are located. Select the Domains --> Bulk Operations --> In the Transfer section, select Bulk transfer of domains to another account --> Fill in the top box for the domain and the bottom box for the login name of the account you wish to transfer the domains to.

You can also transfer domains individually by selecting the Domains --> New Order --> Transfer Domains Between Accounts --> select the confirmation method:
- Authorization on the email of the current payer (Subreg.CZ account) (Confirmed by whoever has the domain on the account and manages it)
- Authorization on the domain owner's email (Confirmed by the domain owner's email)
- Authorization by password for transfer (AUTHID): (The domain authorization password is entered here)


Společnost GRANSY spravuje      domén . Statistika domén >>

© 2014 - 2024 Gransy s.r.o. |  www.subreg.cz | Společnost Gransy je akreditovaným registrátorem organizace ICANN . Všechna práva vyhrazena.           subacc